Religious Education- Vietnamese

LHC FAITH FORMATION

Mission - Sứ Mạng

We, the Lovers of the Holy Cross of Los Angeles, are committed to upholding the apostolic missionary spirit of our founder, Bishop Lambert de la Motte, in serving the Faith Formation programs at various parishes to help youths learn, deepen their faith and Catholic identity, value family traditions, and participate in the prayer of their communities and families.

Chúng tôi, Nữ Tu MếnThánh Giá Los Angeles, quyết tâm duy trì tinh thần Tông Đồ Thừa Sai của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, qua việc phục vụ trong các chương trình Giáo Dục Đức Tin tại các giáo xứ khác nhau để giúp giới trẻ học hỏi, đào sâu đức tin và căn tính Kitô Giáo, coi trọng truyền thống gia đình và tham gia cầu nguyện trong cộng đoàn và gia đình của họ.

Vietnamese Religious Education Program

Vietnamese Bilingual Religious Education Program

For Information about these programs please contact
Sister Mary Phuong Thao La, LHC
 at (714) 534-1174 ext. 302

 

Dâng Hoa Kính Mẹ - May Crowning 2023

First Holy Communion Mass on May 20 2023

 

 

Đăng ký

GHI DANH NIÊN HỌC 2023-2024

St_ Columban VRE Registration Form 23-24

RQ code for Volunteer form